Ukončení pracovní povinnosti studentů a poděkování

17. 12. 2020 11:00

Vážené studentky a studenti sociální práce a sociální pedagogiky,

podle rozhodnutí Vlády ČR skončila ve středu 16.12 2020 pracovní povinnost. Rádi bychom vám vyjádřili poděkování za reprezentaci naší fakulty a kateder.
Jsme hrdi, že jste prokázali solidaritu při zvládnutí výjimečné situace.
Uvědomujeme si, že jste to neměli jednoduché – současně pracovat i studovat. Věříme ale, že vás tato zkušenost posílila a přispěla k vašemu osobnostnímu i profesionálnímu růstu. Přejeme vám požehnané vánoční svátky!

Tatiana Matulayová, garantka programu Sociální práce a kontaktní osoba
Petra Potměšilová, garantka programu Sociální pedagogika

Uvolňování omezení na vysokých školách od 7. 12. 2020

3. 12. 2020 11:00

Vážené studentky, vážení studenti,

vážené kolegyně, vážení kolegové,

s účinností od 7. prosince 2020 je možné na základě usnesení vlády ČR č. 1263 ze dne 30. 11. 2020 obnovit výuku pro první ročníky studijních programů a vysokých školách ve skupinách do 20 osob.
Vzhledem k přetrvávající míře nejistoty, organizačním problémům, pracovní povinnosti mnohých studentů a omezení na 20 osob, které není možné vzhledem k počtu studentů obecně dodržet, doporučujeme zachovat do konce zimního semestru výuku prostřednictvím online platforem. U kombinované formy studia platí doporučení do odvolání.
Rozhodnutí o kontaktní výuce je plně v kompetenci garanta studijního předmětu, který posoudí její vhodnost a nezbytnost. Oznámení o případném zahájení kontaktní výuky sdělí garant nebo vyučující předmětu studentům prostřednictvím emailu nebo jiným odpovídajícím a prokazatelným způsobem.
O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.

Jiří Pospíšil, proděkan pro studium a další vzdělávání

Uvolňování omezení na vysokých školách

27. 11. 2020 20:00

Vážené studentky, vážení studenti,

s účinností od 25. listopadu 2020 dochází na základě usnesení vlády ČR č. 1198 a 1199 ze dne 20. 11. 2020 ke změně omezení výuky na vysokých školách. Pro naši fakultu jsou důležitá tato uvolnění:
 • jsou povoleny individuální konzultace
 • je povolena individuální návštěva knihoven
 • je povolena účast na zkouškách do maximálního počtu 10 studentů
 • mohou se uskutečňovat praxe u externích subjektů (důležité pro sociální programy)
 • může probíhat kontaktní výuka v doktorských programech
Budova fakulty je otevřena ve všední dny do 20.15 hod. a o sobotách dle harmonogramu akademického roku.
O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.

Jiří Pospíšil, proděkan pro studium a další vzdělávání

Odevzdávání kvalifikačních prací k lednovému termínu obhajob

23. 10. 2020 13:00

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem ke stávající situaci prodlužuji na CMTF výjimku z odevzdávání tištěných verzí kvalifikačních prací. Tištěné a svázané verze dodají studenti/absolventi do 120 dnů od data obhajoby práce na sekretariát katedry, kde proběhla obhajoba.
Plánovaný termín odevzdání elektronické verze práce k lednovému termínu obhajob do IS STAG zůstává zachován podle platného harmonogramu, t.j. do 6. 11. 2020.
Důležité upozornění: Žádáme absolventy, kteří odevzdávají elektronicky do IS STAG svou kvalifikační práci, aby současně s odevzdáním zaslali (stačí emailem) na sekretariát katedry Údaje o kvalifikační práci vygenerované z IS STAG.

Jiří Pospíšil, proděkan pro studium a další vzdělávání

Pracovní povinnost studentů sociálních programů

19. 10. 2020 00:00

Vážené studentky, vážení studenti,

v návaznosti na Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1 027 se ukládá pracovní povinnost studentům CMTF UP v Olomouci v prezenční formě studia v níže uvedených programech..

Studenti 1. a 2. ročníků ve studijních programech: 

 • Sociální pedagogika (obě specializace)
 • NMgr. Sociální pedagogika (obě specializace) 
 • NMgr. Charitativní a sociální práce
 • NMgr. Sociální práce

Tato pracovní povinnost je přijata za účelem zajištění poskytování sociálních služeb a zajištění poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu platnosti nouzového stavu.

Vedení fakulty předává v souladu s požadavky Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1 027  kontaktní údaje studentů výše uvedených programů na hejtmanství Olomouckého kraje, které v případě potřeby již bude studenty kontaktovat samo.

Podle informací publikovaných na adrese
https://www.upol.cz/nc/covid-19/zprava/clanek/rezim-na-up-od-14-10-vyuka-zkousky-koleje-pracovni-povinnost-studentu-aj/
je zřejmé, že studenti výše uvedených studijních programů mohou z důvodu možného plnění pracovní povinnosti zůstat na kolejích.

Kontaktní osoba za CMTF:
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. (tatiana.matulayova@upol.cz)
Prosíme studenty a studentky, aby svou pracovní povinnost oznámili fakultě vyplněním svých údajů do sdílené tabulky, jejíž adresa bude rozeslána všem studentům emailem.

Jiří Pospíšil, proděkan pro studium a další vzdělávání

Tatiana Matualyová, garantka programu Sociální práce a kontaktní osoba

Petra Potměšilová, garantka programu Sociální pedagogika

Zpřísněný přechod na online výuku od pondělí 12. 10. 2020 - podle nařízení vlády

9. 10. 2020 00:00

Vážené kolegyně a kolegové,

vážené studentky a studenti,

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 č. 997 o omezení výuky na vysokých školách bude od pondělí 12. 10. 2020 na CMTF probíhat veškerá výuka online a je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce. Omezení platí pro studenty v prezenční i kombinované formě studia a také pro účastníky celoživotního vzdělávání. Nařízení vlády platí do 25. 10. 2020.

Prosíme všechny, aby se řídili těmito organizačními pokyny k online výuce:

 1. Přechod na online výuku oznámí studentům jednotlivých předmětů jejich vyučující prostřednictvím hromadného emailu. Zároveň v tomto emailu sdělí studentům, jakým způsobem bude výuka technicky zajištěna.
 2. Způsob, jakým bude online výuka zajištěna, je plně na rozhodnutí vyučujících předmětů. Vyučující mohou využít platformy ZOOM, BBB, MS TEAMS nebo kteroukoli jinou. Ve všech případech platí, že studenti musejí být s dostatečným předstihem informováni o použité platformě a způsobu, jak se zapojit do výuky. Standardním řešením je rozeslání odkazu pro připojení do výukové/konferenční místnosti.
 3. Platí, že přechod na online komunikaci neznamená omezení rozsahu výuky. Pokud to není opodstatněné, neměla by být přímá výuka nahrazována samostudiem ani studiem s využitím distančních opor. E-learningové nástroje jsou však doporučeny jako vhodná forma podpory při studiu nebo při ověřování znalostí.
 4. Pro výuku platí Postupy a pravidla pro realizaci on-line vzdělávání v rámci studijních programů v prezenční či kombinované formě studia na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 5. Konzultační hodiny vyučujících za osobní přítomnosti studentů se ruší. Individuální konzultace mohou - po předchozí domluvě se studentem/studentkou - probíhat pomocí prostředků pro online komunikaci (např. Skype, Messenger, Viber, nebo i vytvořenou konzultační místnost na platformě ZOOM, BBB, MS TEAMS apod.).
 6. Při řešení problémů postupujte takto: Pokud budou mít studenti předmětu jakoukoliv nejasnost, obracejí se při jejím řešení nejprve na svého vyučujícího. Pokud vyučující nereaguje, potom se obrací na vedoucího katedry, která daný předmět zajišťuje (katedru lze poznat ze zkratky předmětu - jsou to písmena před lomítkem, např. KBV, KKV, KKS, KMS apod.). Až pokud nedojde k řešení na úrovni katedry, obracejte se na studijní oddělení, případně na proděkana pro studium a další vzdělávání. Důrazně žádáme studenty, aby tento postup dodržovali a nezahlcovali studijní oddělení dotazy, které jsou primárně v kompetenci vyučujících a jejich kateder. Studijní referentky mají pokyn, aby neřešily problémy s online výukou u těch studentů, kteří se nejprve nepokusili o řešení s vyučujícím nebo vedením katedry.
 7. Pokud nebude rozhodnuto jinak, zůstávají zatím budovy fakulty otevřeny beze změny. Stejně tak zůstávají zatím v platnosti úřední hodiny studijního oddělení, vedení fakulty i vedoucích kateder.

Přeji nám všem, abychom tuto obtížnou dobu společnými silami úspěšně zvládli.

Jiří Pospíšil, proděkan pro studium a další vzdělávání

Přechod na online výuku od pondělí 12. 10. 2020

8. 10. 2020 00:00

Vážené kolegyně a kolegové,

vážené studentky a studenti,

na základě doporučení vedení Univerzity Palackého bude od pondělí 12. 10. 2020 na CMTF probíhat veškerá výuka online. Toto opatření nemá povahu nařízení ze strany vedení fakulty, ale spíše důrazného doporučení. Doporučení platí pro studenty v prezenční i kombinované formě studia. Přechod do online výuky zatím není časově omezen a platí do odvolání.

Chtěli bychom všechny, kdo se účastní výuky - vyučující i studenty - požádat o shovívavost, trpělivost a vzájemnou toleranci. Prostředky pro online komunikaci, jakkoliv jsou velmi vyspělé, nejsou dokonalé a jsou omezené přenosovou kapacitou internetu. To platí zejména pro připojení z domova. Pro nás všechny je výuka online novou zkušeností a musíme se ji všichni učit.

Co dělat při výskytu koronaviru ve třídě

Pokud dojde k situaci, že se ve studijní skupině, jejíž výuka doposud probíhá běžným kontaktním způsobem, vyskytne někdo s nákazou nebo s nařízenou karanténou, prosím nahlaste tyto případy fakultní koordinátorce pro COVID-19. Fakultní koordinátorkou je Jitka Ambrozová (jitka.ambrozova@upol.cz). Věříme, že díky hromadnému zavedení online výuky poklesne počet případů, kdy by došlo k přímému kontaktu k nakaženými osobami.

Opakovaně žádáme všechny, kdo jsou ve fyzickém kontaktu, aby dodržovali hygienické předpisy nařízené vládou nebo jinými úřady.

Přeji nám všem, abychom tuto obtížnou dobu společnými silami úspěšně zvládli.

Jiří Pospíšil, proděkan pro studium a další vzdělávání